Comissions de treball

Les comissions de treball són òrgans deliberatius i executius, on es debaten i s'acorden accions, i on s'avalua la marxa del projecte. Estan organitzades per àmbits temàtics. La majoria es reuneixen ad hoc, en funció dels temes a tractar, i hi participen els actors implicats en cada tema. Ara per ara, hi ha creades les següents comissions:

Comissió de seguiment: és una comissió a nivell intern, amb tècnics i responsables polítics municipals i experts, per coordinar el projecte i avaluar-ne el funcionament.

Comissió de municipis i ens del Camí Ignasià: és oberta a la participació d'ens terrritorials al llarg del Camí Ignasià. 

Comissió de màrqueting: funciona a través de la comissió de màrqueting de la Taula de Turisme, ja creada i en funcionament.

Comissió d’infraestructures i patrimoni: vetlla pel correcte desenvolupament del projecte en l'àmbit urbanístic i d'equipaments, tenint en compte la vessant patrimonial dels elements a intervenir.

Comissió de serveis d’acollida turística: es convoca a partir dels membres del plenari de la Taula de Turisme de Manresa, i està formada per 3 sub-comissions:

            Comissió de gastronomia

            Comissió d’allotjament

            Comissió de comerç

Comissió del sexenni cultural: es preveu que funcioni amb sub-comissions, per blocs temàtics: recerca, exposicions, jornades, cicles de música, espectacles, cinema, festa Barrocada, esports, etc., per tal d'organitzar accions culturals i de lleure d'ara fins el 2021.

Comissió d'educació: està treballant en accions per fer arribar Sant Ignasi i el projecte de Manresa 2022 a les escoles i els instituts.

A totes les comissions hi assisteixen els responsables municipals del projecte i els departaments municipals implicats en cada cas, així com experts externs, que ens assessoren en els diversos temes i àmbits a desenvolupar durant l’execució del projecte Manresa 2022.

Si teniu interès a participar en alguna o vàries d’aquestes comissions de treball, a nivell d'entitat o a títol individual, contacteu amb nosaltres a través del nostre formulari de participació, o bé  fent-nos arribar un e-mail a la següent adreça: manresa2022@manresa.catexplicant quin és el vostre interès en el projecte, en quina o quines comissions teniu interès a participar, i quina pot ser la vostra aportació en cada cas.

Us donarem resposta el més aviat possible.

Instagram Youtube Facebook Twitter