CAT | ESP | ENG | ITA

Manresa presenta un projecte FEDER per valor de dos milions d'euros per promoure el projecte Manresa 2022

29/06/2016

L’Ajuntament sol·licita fons europeus per al projecte que consisteix a promoure el projecte Manresa 2022, tant a través de la protecció i millora del patrimoni historicocultural de la Manresa ignasiana, com mitjançant la millora dels serveis turístics de gestió, difusió, comercialització, acollida i informació turística de la Manresa ignasiana i del projecte global de Manresa 2022.

En el marc de la convocatòria dels Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, l’Ajuntament de Manresa ha presentat un projecte basat en la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural i que porta per títol “Manresa 2022: Arribada del Camí Ignasià”.

Els detalls de la sol·licitud dels fons europeus FEDER els ha donat a conèixer aquest matí l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy; i el regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet.

Junyent ha manifestat que aquesta petició té l’objectiu de promoure “la protecció i millora del patrimoni dela Manresa Ignasiana i la millora dels serveis turístics”. L’alcalde ha afirmat que aquesta proposta “s’emmarca en l’eix prioritari 6 del Programa FEDER adreçat a conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos” i ha afegir que “els objectius queden recollits en l’actual Pla de Govern 2016-2019 per impulsar el projecte Manresa 2022 i per impulsar el Centre Històric de la ciutat”.

Per la seva part, el regidor Marc Aloy ha fet un repàs detallat dels projectes inclosos en la petició d’aquest fons FEDER adreçats a “millorar el patrimoni historicocultural dins l’estratègia global d’actuació urbanística que afecta al darrer tram rural del Camí Ignasià i tot el congost geogràfic situat a l’entrada sud de la ciutat”. El regidor de Planejament i Projectes Urbans ha afegit que els projectes inclouen la millora de murs i la senyalització, la millora l’arranjament de la vorera esquerra de la via Sant Ignasi i actuacions al Museu Comarcal de Manresa i el carrer del Balç. Marc Aloy ha ressaltat també que la concessió dels fons FEDER permetran alliberar partides ja previstes pressupostariament per l'Ajuntament i que es podran destinar a d'altres necessitats.

Al seu torn, Joan Calmet, ha detallat els projectes que tenen l’objectiu “de millorar la gestió i la promoció del projecte Manresa 2022 i crear l’oficina integrada de recursos turístics de Manresa”. Per al regidor de Turisme en aquest moment tenim recurs –la Manresa Ignasiana i la figura de Sant Ignasi-, tenim producte –patrimoni en el qual estem treballant i millorant amb moltes actuacions en marxa; però ens falta treballar amb l’oferta per donar a conèixer arreu aquest projecte i explicar molt bé un producte com és Sant Ignasi de Loiola, amb una transcendència a nivell planetari”.

Augmentar el dinamisme empresarial i la competitivitat del sector turístic del Bages

Amb l’operació proposada, es pretén dur a terme actuacions a nivell local orientades a augmentar el dinamisme empresarial i la competitivitat del sector turístic del Bages, així com a fomentar la preservació del seu patrimoni històric-cultural i natural, amb l’objectiu de fer compatible el desenvolupament local amb la sostenibilitat mediambiental.

L’operació se centra en l’arribada del Camí Ignasià a Manresa, tant en el tram rural que va des del límit amb el municipi de Castellgalí fins al Pont Vell, com en el tram urbà, al congost que connecta el riu Cardener amb l’antic Col·legi de Sant Ignasi, actual Museu Comarcal.

Tots aquests objectius s’emmarquen en l’actual Pla de Govern 2016-2019, el qual, dins l’Eix 3-Promoció econòmica i foment de l’ocupació, inclou el desenvolupament del Pla estratègic Manresa 2022, així com la gestió integrada del turisme a Manresa. Per altra banda, en el seu Eix 4-Impuls al Centre Històric, hi ha un compromís explícit per la millora del patrimoni històric i el paisatge urbà.

L’Ajuntament considera imprescindible continuar i ampliar la intervenció en el patrimoni ignasià de la ciutat, així com en l’accessibilitat als diversos recursos turístics i en la millora de la mobilitat entre ells, per fer una actuació integral i coherent amb el projecte estratègic Manresa 2022 i amb els productes turístics que se’n derivin.

La proposta s’emmarca en l’eix prioritari 6 del Programa FEDER: conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. Concretament en la prioritat d’inversió 6.3: conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, i més concretament, en l’objectiu específic 6.3.1: promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

El Programa Operati FEDER prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. Al seu torn, estableix quatre prioritats transversals: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

L’operació proposada

La proposta se centra a promoure el projecte Manresa 2022, tant pel que fa la protecció i millora del patrimoni historicocultural relacionat amb la Manresa ignasiana, com mitjançant la millora dels serveis turístics de gestió, difusió, acollida i informació turística dela Manresa ignasiana i del projecte global de Manresa 2022.

  • Quant al patrimoni historicocultural, l’operació proposada s’emmarca dins una estratègia global d’actuació urbanística que afecta el darrer tram rural del Camí Ignasià i tot el congost geogràfic situat a l’entrada sud de la ciutat, per on arriba el Camí. En aquest sentit, ja s’ha començat a executar algunes operacions, i altres està previst posar-les en marxa en els propers anys. D’entre les accions previstes, algunes s’inclouen en la present proposta, i altres són complementàries i ja compten amb el finançament necessari.

L’operació incideix en la millora i la posada en valor de tot el tram final del Camí Ignasià i el seu entorn urbà i patrimonial, a la seva arribada a Manresa, des del límit geogràfic amb el terme municipal de Castellgalí fins al punt d’arribada del Camí, al Museu Comarcal.

La proposta inclou la millora de la senyalització i dels murs de pedra seca de tot el tram rural del Camí i, a partir de l’entrada a la trama urbana, a l’alçada del Pont Vell, l’operació actua en la millora d’accessibilitat i mobilitat a la zona geogràfica que conforma el congost d’entrada a la ciutat, on es completarà l’arranjament de la vorera esquerra de la via Sant Ignasi. També s’actuarà en dos dels quatre nodes essencials dela Manresaignasiana:

- Museu Comarcal de Manresa (antic col·legi de Sant Ignasi i actual Centre d’Acollida de Pelegrins)

- El carrer del Balç

Per altra banda, es pretén aconseguir en primer terme contribuir a la revitalització del Centre Històric de Manresa i revertir el seu procés de degradació urbana i, en segon lloc, millorar les xifres socioeconòmiques de Manresa i del seu entorn, així com la qualitat de vida dels seus habitants.

  • Quant a la gestió i promoció del projecte Manresa 2022, es proposa la creació de l’oficina integrada de recursos turístics de Manresa i la contractació d’un/a gerent, d’un tècnic dedicat a comunicació, difusió i comercialització del producte turístic i de 5 informadors/es turístics/ques, a més de la realització, per part d’aquest personal, d’una campanya de promoció del projecte Manresa 2022 i del producte turístic dela Manresa ignasiana.

ANNEX. ELS PROJECTES

MUSEU COMARCAL DE MANRESA. ACTUACIONS A L’ALA SUD. CENTRE D’ACOLLIDA DE PELEGRINS, FASE 1

El projecte té per objectiu executar una primera fase d’obres que permeti afrontar una transformació important en la funcionalitat de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, especialment pel que fa als accessos als equipaments que acull i a la implantació dels espais d’acollida de pelegrins en el punt final del Camí Ignasià.

Les actuacions previstes en el projecte són les següents:

- Remodelació de dues sales destinades a espai d’acollida de pelegrins a la planta baixa de l’ala sud de l’edifici. L’actuació comporta reforçar i remodelar l’estructura del sostre de l’ala sud situat entre la planta baixa i la planta primera.

- Remodelació dels lavabos, situats al costat nord del claustre, al servei dels pelegrins del camí Ignasià.

- Remodelació d’espais de tallers, situats a la planta primera de l’ala sud de l’edifici, per destinar-lo a ampliació dels espais expositius del Museu Comarcal. És previst que aquest espai es destini al barroc en relació a Sant Ignasi i la Companyia de Jesús.

- Execució d’una rampa al costat oest del claustre. Aquesta rampa, en fases posteriors ja previstes, conformaran els nous accessos al museu.

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES INTERIORS DEL MUSEU COMARCAL DE MANRESA

L’àmbit d’actuació del projecte se centra en el claustre de l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Les obres previstes pretenen corregir les deficiències més importants que presenta el claustre i les façanes que delimiten el pati a les diferents plantes de l’edifici.

Les actuacions previstes en el projecte són les següents:

- Restitució dels trams degradats de la cornisa de pedra de remat dels arcs del claustre.

- Neteja i consolidació dels elements de pedra del claustre: arcs, pilastres i elements diversos de les voltes.

- Millora del revestiment del sostre de les voltes del claustre.

- Substitució i/o millora del conjunt de fusteries de les obertures de les quatre façanes, de les plantes superiors, que delimiten el pati del claustre.

- Col·locació de persianes a les obertures de les façanes del pati del claustre per garantir la protecció solar adequada.

ASCENSOR PÚBLIC PLAÇA MAJOR - C/ SANTA LLÚCIA

El projecte consisteix en l’execució d’un ascensor públic que permeti salvar els 11 metres de desnivell entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major i permeti establir un itinerari adaptat a les persones amb mobilitat reduïda entre el carrer de les Escodines i la plaça Major.

L’actuació, a banda de l’ascensor, també inclou l’execució d’un itinerari de vianants que connecta l’ascensor amb la plaça Major tot generant un pas-mirador cap a la basílica de la Seu.

AMPLIACIÓ DE LA VORERA OEST DE LA VIA DE SANT IGNASI

La proposta consisteix en completar les intervencions ja fetes a la Via de Sant Ignasi amb la finalitat d’obtenir una vorera ampla, còmoda i arbrada que millori substancialment la connexió dels vianants entre el riu Cardener (zona del pont Vell) i la plaça de Sant Ignasi.

El projecte inclou les actuacions següents:

- Pavimentació de la vorera oest del tram sud. Aquesta vorera ja va ser eixamplada en una actuació anterior, però en restà pendent l’execució del paviment.

- Eixamplament de la vorera oest del tram superior del carrer. L’actuació inclou l’arbrat del carrer.

- Modificació de la calçada del carrer per fer possible les rasants necessàries per a l’eixamplament de la vorera.

MILLORA DE MURS I SENYALITZACIÓ TRAM FINAL DEL CAMÍ IGNASIÀ

El projecte inclou actuacions de senyalització i de millora dels murs de pedra seca al voltant del camí que conforma el tram final de l’itinerari del camí Ignasià. En concret, el projecte inclou actuacions de millora entre el límit del terme municipal amb Castellgalí i el barri de la Guia, situat a tocar del pont Vell sobre el riu Cardener.

L’actuació sobre els murs de delimitació de pedra seca pretén recuperar el paisatge dels camins d’origen medieval de la zona de Santa Caterina. L’actuació inclou refer els murs que es troben derruïts i completar aquells fragments de mur que han desaparegut parcialment.

Les actuacions de senyalització, més enllà de reforçar i completar la senyalització de l’itinerari del tram final del Camí Ignasià, pretenen millorar l’orientació geogràfica dels ciutadans al llarg d’aquest itinerari i, també, fixar i consolidar la toponímia de la zona, especialment la nomenclatura de la xarxa de camins.

L’actuació del projecte pretén assolir dos objectius:

- Millorar els murs de delimitació de pedra seca del tram més proper a la ciutat.

- Millorar i reforçar la senyalització del camí ignasià i dels camins del seu entorn més immediat.

URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL BALÇ

Entre els carrers de Santa Llúcia i Sobrerroca hi discorre el carrer del Balç, el carrer medieval de la ciutat que conserva més trets característics de la ciutat històrica. Alhora que és un dels elements patrimonials més notables de la ciutat.

El projecte té per objectiu completar la millora de la urbanització del conjunt del carrer i poder-lo obrir permanentment al pas dels ciutadans, així com dotar-lo de totes les xarxes de serveis.

El projecte contempla les actuacions següents:

- Renovació de la xarxa de clavegueram

- Estesa de xarxa d’aigua potable

- Estesa de tubs per a futures xarxes de telecomunicacions i electricitat

- Pavimentació del carrer amb solucions diverses de pedra calcària.

- Renovació i ampliació de l’enllumenat públic.

CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL PROJECTE MANRESA 2022 I DEL PRODUCTE TURÍSTIC DE LA MANRESA IGNASIANA

La campanya consistirà en l’edició d’un dossier de presentació del projecte Manresa 2022, en català, castellà, anglès, francès i italià, amb l’objectiu que serveixi de suport gràfic i visual en les presentacions a institucions públiques, grans operadors turístics, agents públics i privats i mitjans de comunicació clàssics i on line. També s’utilitzarà per aconseguir patrocinadors privats.

A banda del dossier, que serà en format paper i digital, i personalitzat per a cada destinatari, es desenvoluparà una sèrie d’accions promoció i difusió basats en: edició i renovació de material de promoció de les intervencions fetes i del conjunt de la Manresa ignasiana; assistència a fires i actes promocionals que es considerin oportuns; presentacions públiques del projecte i de l’oferta turística a premsa, a sectors especialitzats i la ciutadania; organització de fam trips i press trips a la Manresa ignasiana; i disseny i publicació d’anuncis sobre campanyes i accions puntuals en tot tipus de mitjans de comunicació, xarxes socials i webs municipals.

Pla de treball:

Disseny i edició del dossier de Manresa 2022: juny a octubre de 2016

Campanya de difusió de l’operació proposada: abans, durant i després de cadascuna de les intervencions, des de juny de 2016 fins a desembre de 2020.

Campanyes de difusió del projecte Manresa 2022 i de promoció de la Manresa ignasiana: des de juny de 2016 fins a desembre de 2020.

IMPLANTACIÓ DE L’OFICINA COORDINADORA DE RECURSOS TURÍSTICS DE MANRESA

Els espais turístics de la ciutat de Manresa no tenen actualment un servei integrat de gestió, promoció i comercialització turística. Aquestes tasques les fa de manera general l’Oficina de Turisme de Manresa, a partir de programes propis de petit abast, com visites guiades i activitats individualitzades. A banda, cada equipament fa la seva pròpia promoció i comercialització de productes turístics.

La proposta consisteix la creació d’una oficina que coordini tots els recursos turístics i que rendibilitzi el personal qualificat, per tal que aquest pugui intercanviar els serveis, tingui una visió més àmplia i es faci una gestió eficient de la promoció i comercialització turística de la ciutat.

Aquesta oficina serà coordinada per Fira Manresa, mitjà propi de l’Ajuntament.

Per posar en marxa aquesta oficina de coordinació i potenciar el projecte Manresa 2022, es proposa la contractació de les següents persones per part de Fira Manresa:

- 1 gerent de la fundació Fira Manresa i del projecte Manresa 2022, dedicat el 50% a cada tasca

- 1 tècnic responsable tant de la creació dels productes turístics com de la promoció i comercialització d’aquests productes turístics derivats del projecte Manresa 2022, incloent l’execució del pla de comunicació de l’operació.

- 2 informadors turístics/guies assignats a l’Oficina de Turisme de Manresa, que dedicarien el 70% del seu temps al projecte Manresa 2022 i la resta a la gestió turística municipal en general

- 2 informadors turístics/guies assignats al Centre d’Acollida de Pelegrins, dedicats al 100% al projecte Manresa 2022

- 1 informador turístic/guia assignat a l’Espai Manresa 1522, la Ciutat d’Ignasi, dedicat també al 100% al projecte Manresa 2022

Pla de treball:

-Contractació de la gerència i dels 5 informadors/guies turístics: juliol 2016

-Creació de la comissió promotora: juliol de 2016

-Contractació del tècnic de turisme: gener de 2017

-Ple funcionament de l’oficina coordinadora: gener de 2017

-Creació de la comissió de seguiment: gener de 2017

Pressupost

Instagram Youtube Facebook Twitter