menu
Inici

Adequació del centre històric

Dins d’aquest últim apartat d’adequacions, ens centrem en l’adequació d’elements del Centre Històric que és per on passa la ruta ignasiana principal. D’aquesta manera les diferents intervencions que s’han dut fins ara han estat:

ASCENSOR DE LA PLAÇA MAJOR AL CARRER DE SANTA LLÚCIA

L’abril del 2018 es posà en funcionament l’ascensor que salva el desnivell entre plaça Major i el carrer de Santa Llúcia, tenint així una ruta adaptada. L’ascensor funciona cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que fins i tot s’amplia amb motiu d’activitats excepcionals.

Els treballs van consistir a instal·lar l'ascensor i condicionar l’espai exterior, ampliar l’accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa.

La instal·lació es dugué a terme al número 9 del carrer de Santa Llúcia, on hi havia un edifici municipal que no tenia ús definit i que, per les seves característiques físiques i de relació amb l’entorn, era idoni per a la implantació de l’ascensor. Per la part superior, l’ascensor desemboca sobre el carrer del Balç, en un solar de titularitat municipal, que dona a la plaça Major.

L’actuació també va incloure l’execució d’un itinerari de vianants que connecta l’ascensor amb la plaça Major, tot generant un pas que actua de mirador, amb vistes a la a la basílica de la Seu i altres punts d’interès de la ciutat.

Per dur a terme les obres, s’enderrocaren l’escala interior de l’edifici de propietat municipal del carrer Santa Llúcia, per deixar un espai adequat per al buc de l’ascensor, adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb doble embarcament a 180º. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l’ascensor, les portes són de vidre.

Millora de la connectivitat entre barris al Centre Històric

La construcció de l’ascensor s’inscrigué al conjunt de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi. 

Amb el mateix objectiu de millorar la connectivitat entre Escodines, Barri Antic i Vic-Remei, es realitzaren les obres de reurbanització de la Baixada dels Drets, i les obres als carrers Vidal i Barraquer i Via Sant Ignasi.

EMBELLIMENT DEL CARRER SOBRERROCA

L’any 2013, l’Ajuntament de Manresa instal·là uns vinils amb imatges històriques a les façanes amb número 8-10 i 18 del carrer Sobrerroca, les quals, estaven molt deteriorades. 

Aquesta acció estava emmarcada dins de la pròpia reurbanització del carrer sobrerroca, on també es realitzaren actuacions de millora de paraments o façanes molt degradades com ara els murs de la plaça dels drets, la mitgera del solar del carrer Serarols cedit per a ús públic o bé l'entorn immediat del Pou de la Gallina, on es repararà els arrebossats i es millorà l'entrada a la capella del pou.

En aquesta actuació en concret, es va actuar d'una forma més decidida en les façanes de les plantes baixes desocupades, corresponents als números 8-10 i 18 a causa del seu estat de deteriorament. Així, i de comú acord amb les corresponents propietats, es van realitzar unes actuacions encarades a posar en valor i reforçar l' interès històric d'aquest espai de la ciutat.

A la façana del número 8 i 10, els treballs varen consistir en la retirada de tots els elements afegits i els tancaments d'alumini existents, per tal de recuperar els arcs originals, i també es van refer els tancaments de fàbrica arrebossada i pintada. L'actuació va incloure la col·locació d'unes imatges antigues al fons dels portals i de dos faristols de suport per a dos panells informatius.

En el cas del número 18, es va reparar i envernissar el tancament de taulers de fusta xapada de la planta baixa i es va col·locar sobre aquest tancament un vinil decoratiu de grans dimensions amb fotografies antigues.

Posar en valor la història del carrer i la tradició viti-vinícola de Manresa i la comarca

Els continguts dels vinils d'embelliment d'aquestes dues façanes, tenien com a fil conductor l'antiguitat del carrer Sobrerroca, carrer d'origen medieval relacionat amb el portal de Sobrerroca i amb el mercat de la Plaça Major i que ha estat un dels vials més importants de la ciutat al llarg dels segles. També es tracta el tema de la vinya i el vi com el producte que s'emmagatzemava a les tines i cellers de les cases nobles del carrer i que també es portava al mercat a vendre.

Als portals dels números 8-10 es posaren imatges antigues i actuals de la vinya i el vi com a paisatge i com a treball: les antigues en gran i les actuals acompanyant els textos al faristol. Un faristol relacionat amb el treball de la vinya i l'altre amb la producció del vi.

Per la façana del número 18 s'instal·laren imatges antigues del paisatge urbà: la plaça Major en dia de festa i de mercat, el carrer de Sobrerroca engalanat per les Enramades i la imatge característica de la nena al Pou de la Gallina.

Les imatges antigues que s’utilitzaren són dels fons de l'Arxiu Comarcal del Bages i de l'arxiu particular de la família Roqueta. Les imatges actuals de vinyes i cellers són pròpies de l'Ajuntament i de fotògrafs de la ciutat, vinculats a Foto Art, que han cediren les obres que van fer per al catàleg del programa Vi_suals del 2012 per a aquests plafons. En concret són obres d'Adelina Putellas, Cesc Valcarcel i Joan Antoni Closes.

El disseny d'aquests elements decoratius i informatius va seguir el manual d'estil del patrimoni cultural i turístic de la ciutat, per tal de donar coherència al conjunt d'actuacions que es realitzaren arreu del Centre Històric en el programa d'identificació, informació i posada en valor dels elements que configuren el conjunt patrimonial de la ciutat.

CARRER DEL JOC DE LA PILOTA

La urbanització del carrer del Joc de la Pilota va constar d’una actuació no només al carrer Joc de la Pilota sinó que també al seu entorn. Dotà el Centre Històric d’un sector del tot renovat, amb prioritat per a vianants, espais més espaiosos i amables en una superfície total de prop de 1.500 m2.

Els treballs abastaren  tota la longitud del carrer del Joc de la Pilota, així com el lateral est de la plaça Europa. El seu objecte va ser la renovació i ampliació dels elements d’urbanització i les infraestructures de les xarxes de serveis existents.

Aquesta actuació va complementar les aleshores recents intervencions realitzades a l’entorn més proper, com  eren les urbanitzacions del carrer Sobrerroca, el carrer Serarols, la Baixada del Pòpul, la Plaça Major, el passatge Amics, la plaça del Carme i la plaça Hospital. Així doncs, els treballs de millora al carrer Joc de la Pilota s’inclogueren en el desenvolupament previst per al Centre Històric de Manresa, amb la voluntat de dotar de qualitat urbana en aquest entorn representatiu de la ciutat i amb un fort caràcter veïnal.

L’actuació representà la transformació de tot un sector del centre històric, un sector a cavall entre en recinte emmurallat i el raval de Sant Andreu. 

Carrer del Joc de la Pilota, més prioritat per a vianants

Al carrer del Joc de la Pilota, l’actuació va fer un pas més en la conversió dels carrers i places del centre històric en un espai de prioritat de vianants (eliminació de contenidors, zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega, més espai per a vianants).  Destacà la secció asimètrica del carrer, amb vorera ampla i plataforma única, cosa que representa una millora de la mobilitat per als vianants.

Per limitar l’ocupació de l’espai per part dels vehicles, i restringir-lo només a l’espai de pas, s’utilitzaren dues solucions: desnivell en el paviment i col·locació de cups de formigó, per evitar l’aparcament irregular de cotxes. A més, aquests elements permetien fer un petit repòs, cosa que no permetien les pilones .

L’ordenació plantejada va fer evident, ja des de l’accés per la plaça Infants, que s’entra en un espai de prioritat per a vianants (per la presència d’un gual i pel canvi de material de pavimentació).

D’altra banda, es pintaren cercles sobre l’asfalt, un element que s’anomena geometries variables, que tenen la voluntat de limitar la velocitat dels vehicles. La forma que es pintaren respon a una al·legoria del nom del carrer. Pel que fa a la il·luminació, tota la zona comptà amb un nou sistema d’il·luminació amb leds.

A nivell de materials, l’ordenació de la urbanització va definir dos àmbits amb acabats diferenciats. Per una banda, els materials, amb pavimentació de granit, que caracteritzaven l’interior de l’antic clos de emmurallat (en consonància amb el carrer Sobrerroca, Serarols, plaça Major, etc.) que arriba fins a definir un perímetre al voltant de les antigues muralles. I per l’altra, els materials per als ravals històrics fora muralles: peces de formigó i aglomerat asfàltic, com ja hi ha, per exemple, a la plaça Hospital.

Plaça Europa, un espai més amable

A la plaça Europa, l’actuació va eliminar la presència de barreres arquitectòniques i es va adequar una zona descans, amb arbres i bancs.  Al projecte inicial d’urbanització s’hi va incorporar un 30% de superfície per resoldre la trobada de la plaça Europa amb el carrer del Carme, així com la trobada entre el joc de la Pilota amb Sobrerroca (plaça dels Drets).

Els treballs a la zona de la plaça Europa, cantonada amb el carrer del Carme, van permetre localitzar l’antiga torre d’accés al portal del Carme del recinte de muralles medievals. Es van realitzar treballs arqueològics que van permetre documentar i protegir la troballa.

Aparcaments al carrer de la Dama

També es posaren en servei els nous aparcaments del carrer de la Dama. En concret, es van habilitar 44 places d’estacionament, 21 en el solar de l’antic cinema i 23 en el solar de l’antic aparcament de Fecsa. 

Els treballs van consistir en la pavimentació del solar municipal (el de l’antic cinema ja estava pavimentat), el pintat de les places d’aparcament, la instal·lació de guals i parquímetre, i la instal·lació de la il·luminació. 

BAIXADA DELS DRETS

L’any 2019 finalitzaren les obres d’urbanització de la Baixada dels Drets, que inclogueren la millora de la totalitat del carrer, a través d’una rampa contínua i sense graons que va eliminar el sistema de desnivells i escales per accedir als habitatges. Una intervenció sobre una superfície de més de 1.000 metres quadrats. La inversió de 688.000 euros va anar a càrrec de Criteria Caixa, en el marc de la modificació de les càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova i que complementà les obres dutes a terme a la Via Sant Ignasi i al carrer Vidal i Barraquer tot  millorant l’accessibilitat entre barris i l’entrada a totes les finques de la Baixada dels Drets, fet que abans no era possible.  

Millora de l’accessibilitat, la seguretat i les xarxes de serveis

L’objectiu del projecte va ser millorar les condicions de seguretat i accessibilitat del nou vial, i  proporcionar-li un nivell de qualitat urbana adient per al Centre Històric de Manresa. També es renovaren les xarxes de serveis que hi passen.

L’àmbit d’actuació va afectar la totalitat del carrer més les superfícies necessàries a tots dos extrems per tal de relacionar la nova ordenació degudament amb el seu entorn urbà més proper.

Un dels aspectes no previstos inicialment però que es portaren a terme va ser la recuperació d’una font i la cisterna d’aigua que l’acompanyava a la part alta del carrer. Durant els treballs es va localitzar una antiga pica, que es va restaurar i recuperar per a l’ús ciutadà.

També es s’instal·là una placa explicativa de la font, una barana de protecció a la primera depressió del costat sud i una pilona extraïble al pas de vianants de la plaça de sant Ignasi que eviti que accedeixin els vehicles cap els Drets.

Els principals condicionants que resolgué aquest projecte són els següents:

  • Millorar les prestacions del carrer en relació a l’accessibilitat a través d’una rampa contínua sense graons i garantint l’accessibilitat a totes les finques.
  • Renovar la pavimentació donant compliment al Document de Criteris d’Urbanització del Centre Històric de Manresa.
  • Actualitzar les xarxes de serveis existents al carrer.
  • Promoure la presència de vegetació dins de l’àmbit.

El projecte va ser elaborat pel despatx d’arquitectura Batlle i Roig, expert en espai públic i paisatgisme, juntament amb l’actuació a Via Sant Ignasi-Vidal i Barraquer. Tots dos projectes de renovació de l’espai urbà, situats a l’entorn de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi, donen resposta al document del “Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Especial Fàbrica Nova”, de juliol del 2016. En aquest document, es modificaven les càrregues urbanístiques del Sector Fàbrica Nova, definint-se una sèrie d’actuacions sobre l’espai públic extern però adjacent al Sector que substituïen l’execució del Pavelló Esportiu PAV-3.

L’accessibilitat entre els barris de les Escodines i Barri Antic va millorar amb aquesta actuació i també amb l’execució del nou ascensor vertical per connectar el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, que va posar-se en marxa el mes d’abril de 2018.

Rampa, replans i grades

La nova urbanització del carrer va resoldre el desnivell sense fer ús d’elements mecànics. Es mantingué un recorregut principal de pujada al 16% amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda d’aquesta rampa van succeint els replans d’accés a les diferents finques. Aquest replans es resolgueren de manera unitària com una successió de grades que per la seva configuració sempre habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. Cal destacar que, a diferència de l’estat anterior del carrer, actualment cap accés a finca es fa a través d’una escala i sempre hi ha un recorregut accessible d’amplada mínima 1,2 metres fins a la rampa principal.

A la banda nord del carrer, s’hi situà una barana i els desnivells es resolgueren amb murs vegetals. Finalment, a la part alta del carrer, es creà un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors que milloraren sensiblement la qualitat urbana del carrer.

Per a la definició dels paviments, es va seguir el document de Criteris d’urbanització del Centre Històric de Manresa. D’aquesta manera, es va aconseguir que aquest projecte tingués una continuïtat amb les carrers adjacents recentment urbanitzats, com és el cas dels carrers Sobrerroca i Joc de la Pilota.

Els paviments emprats a la proposta varen ser bàsicament dos:

  • Lloses de pedra granítica: s’utilitzaren tant a l’espai central com a les rampes d’accés als habitatges de la banda sud. Aquest material s’utilitzà a l’espai públic interior a les antigues muralles.
  • La llosa prefabricada de formigó gris: aquest material s’utilitzà a les plataformes més properes a les façanes de la banda nord. És el material que també s’utilitzà en els ravals medievals de la ciutat, fora muralles.

A banda d’aquests paviments principals s’utilitzaren altres elements de remat i vorades.

Pel que fa a l’enllumenat, el projecte inclogué la renovació dels punts de llum incorporant-hi la tecnologia LED. També es renovaren les xarxes de serveis (aigua, llum, gas i clavegueram) i s’instal·là una xarxa de reg per garantir el creixement de la vegetació.

El projecte incorporà dos acers a la part alta del carrer i els murs i desnivells vegetats amb diverses espècies arbustives i enfiladisses.